W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [1], zwanego dalej „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Urząd Statyczny (GUS) z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

II. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa;
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników biernych Konferencji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z:

 1. art. 25 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) w celu popularyzacji wiedzy o statystyce oraz prowadzenia działalności naukowo – badawczej, prac badawczo-rozwojowych w zakresie metodologii badań statystycznych i standardów klasyfikacyjnych oraz zastosowań metod matematycznych i informatyki w statystyce;
 2. przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246)

w celu w organizacji Konferencji, w tym rejestracji uczestników i zapewnienia obsługi administracyjnej uczestników Konferencji oraz archiwizacji dokumentów.

2. Dane osobowe autorów i współautorów wystąpień będących i niebędących uczestnikami Konferencji (w tym których dane zostały podane przy rejestracji abstraktu przez innego współautora) będą przetwarzane dodatkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509);

3. Dane osobowe uczestników czynnych Konferencji w zakresie wizerunku/głosu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w celu dokumentowania przebiegu Konferencji, w tym wykorzystania w materiałach promocyjnych i publikacjach w mediach z Konferencji, a także innych materiałach promocyjnych Głównego Urzędu Statystycznego;

4. Dane osobowe uczestników zgłaszających specjalną potrzebę w związku z niepełnosprawnością będą przetwarzane dodatkowo na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062);
 2. art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie ochrony socjalnej, w związku z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062)

w celu zapewnienia uczestnikom Konferencji dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej.

IV. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pozyskane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, a w przypadku współautorów niebędących uczestnikami Konferencji dane osobowe pozyskane są z formularza zgłoszenia abstraktu, wypełnianego przez uczestnika czynnego.

V. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w punkcie III, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:

 1. podmioty współpracujące z administratorem w zakresie organizacji Konferencji oraz przechowywania dokumentacji jej dotyczącej, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających organizację i przeprowadzenie Konferencji;
 2. nieokreślony krąg odbiorców w związku utrwalonym wizerunkiem na fotografiach oraz wizerunkiem i głosem utrwalonymi na filmach lub nagraniach z Konferencji oraz udostępnieniem tychże bez ograniczeń terytorialnych i czasowych poprzez zwielokrotnianie oraz publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie, w tym w Internecie.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

VI. Okres przechowywania danych osobowych:

Główny Urząd Statystyczny będąc jednostką administracji publicznej, podlega przepisom ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanym do niej rozporządzeniom. Zobowiązuje go to do archiwizacji dokumentacji gromadzonej w ramach wykonywania zadań statutowych. Okres przechowywania danych wynika z obowiązującego u ww. administratora Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i na dzień sporządzenia klauzuli wynosi 5 lat,

Wizerunek utrwalony na fotografiach oraz wizerunek i głos utrwalony na filmach lub nagraniach z Konferencji, dla celów dokumentowania przebiegu Konferencji, w tym wykorzystania w materiałach promocyjnych i publikacjach w mediach z Konferencji, a także innych materiałach promocyjnych Głównego Urzędu Statystycznego, będzie przechowywany bez ograniczeń czasowych.

Pani/Pana dane identyfikacyjne będą przechowywane w aplikacji udostępnionej na stronie internetowej przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty rejestracji.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. cofnięcia zgody, w zakresie przetwarzania na podstawie zgody – przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji celów określonych w pkt III, w szczególności uczestnictwa w Konferencji.

Konsekwencją niepodania danych osobowych dotyczących rejestracji będzie brak możliwości uczestniczenia w Konferencji naukowej Metodologia Badań Statystycznych - MET2023 (Warszawa, 3-5 lipca 2023 r.) i/lub publikacji albo przedstawienia referatu w ramach Konferencji naukowej Metodologia Badań Statystycznych - MET2023 (Warszawa, 3-5 lipca 2023 r.)

W zakresie danych których podstawą przetwarzania jest zgoda, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody następuje poprzez skierowanie na adres poczty elektronicznej MET2023@stat.gov.pl informacji o wycofaniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. W tytule należy podać „WYCOFANIE ZGODY”.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

X. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

Patroni medialni