#AutorzyNr i tytuł sesjiTytuł prezentacjiLink do prezentacji
1Anita Abramowska-Kmon

Sesja 6
Statystyka ludności

Porównanie liczebności osób w wieku szkolnym między NSP 2021 a Systemem Informacji Oświatowej

pobierz
2Maciej Beręsewicz, Dorota Szałtys

Sesja 6
Statystyka ludności

Statystyczna integracja rejestrów administracyjnych na potrzeby estymacji charakterystyk populacji cudzoziemców w Polsce

pobierz
3Maciej Beręsewicz, Dorota Szałtys, Wojciech Wasilewski

Sesja 7
Statystyka ludności

Estymacja wielkości populacji uchodźców z Ukrainy w Polsce w ujęciu lokalnym

pobierz
4Michał Bernardelli

Sesja 5
Analiza i klasyfikacja danych

Assessment of the similarity between the phases of the time series

pobierz
5Mirosław Błażej, Agnieszka Nowińska, Piotr Mergiel

Sesja 9
Statystyka w statystyce publicznej

Wyzwania metodologiczne badania wyspecjalizowanych segmentów rynku finansowego (WSRF) oraz badania instrumentów finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz ich wyniki

pobierz
6Katarzyna Brzozowska-Rup

Sesja 11
Statystyka matematyczna

Zastosowanie filtru Kalmana do szacowania poziomu szarej gospodarki w Polsce

pobierz
7Michał Bylicki, Jędrzej Bojanowski

Sesja 13
Big Data i dane statystyczne

Rewolucja w dostępie do danych obserwacji Ziemi programu Copernicus

pobierz
8Mariusz Cembruch-Nowakowski, Joanna Sanetra-Szeliga

Sesja 18
Analiza i klasyfikacja danych

Metody statystyczne w badaniach sektora kultury. Analiza wybranych czasopism naukowych zawartych w internetowej bazie Web of Science

pobierz
9Marek Cierpiał-Wolan, Galia Stateva

Sesja 16
Sesja specjalna Wiadomości Statystycznych

Big data in official statistics

Big data and tourism statistics – challenges and prospects

pobierz
10Marek Cierpiał-Wolan, Włodzimierz Okrasa

Sesja 4
Polish-Ukrainian Cooperation and Support

Long-term cooperation in the study of cross-border phenomena and problems

pobierz
pobierz
11Artur Czech, Michał Bukłaha

Sesja 15
Analiza i klasyfikacja danych

Atrakcyjność inwestycyjna branży gamingowej

pobierz
12Grzegorz Dobroczek, Iza Chmielewska-Kalińska

Sesja 7
Statystyka ludności

Napływ uchodźców z Ukrainy – badania Narodowego Banku Polskiego jako odpowiedź na zapotrzebowanie na wiarygodne dane statystyczne

pobierz
13Henryk Domański

Sesja 5
Analiza i klasyfikacja danych

Best Practices in Conceptualizing and Measuring Social Class in Social and Economic Research

pobierz
14Czesław Domański

Sesja 21
Komunikacja i edukacja statystyczna

Dzieła statystyków polskich w czasie okupacji (1939-1945)

pobierz
15Czesław Domański, Włodzimierz Okrasa

Sesja plenarna

Sesja Jubileuszowa SiTns: 30th ANniversary & 100th Issue of SiT(ns)

SiT(ns) as a mean of statistical knowledge sharing and professional community building – towards “statistics without borders”

pobierz
16Mariusz Doszyń, Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Dominik Rozkrut, Mirosław Pajor, Paweł Majda, Barbara Batóg, Monika Rozkrut

Sesja 12
Statystyka gospodarcza

Ocena wpływu metrologii na gospodarkę w Polsce za pomocą modelu Solowa

pobierz
17Sylwia Filas-Przybył, Tomasz Klimanek

Sesja 20
Statystyka regionalna

Mobilność związana z pracą w ujęciu teorii grafów – analiza wybranych charakterystyk w latach 2006-2016

pobierz
18Iwona Foryś

Sesja 13
Big Data i dane statystyczne

Możliwości i wyzwania związane z wykorzystaniem dużych zbiorów danych w badaniach rynków mieszkaniowych

pobierz
19Eugeniusz Gatnar

Sesja 3
Statystyka gospodarcza
Inflacja i oczekiwania inflacyjne

Koszty użytkowania mieszkań przez właścicieli w pomiarze inflacji z perspektywy polityki pieniężnej

pobierz
20Wiesława Gierańczyk

Sesja 10
Statystyka społeczna

Częściej, bardziej szczegółowo, w nowych agregacjach. Innowacje w badaniu statystycznym pracujących w gospodarce narodowej

pobierz
21Anna Gierusz-Matkowska, Anna Wojewnik-Filipkowska, Patrycja Krauze-Maślankowska

Sesja 17
Statystyka regionalna

Which ones among our cities are resilient? Comparison of ranking results of methods of linear ordering

pobierz
22Elżbieta Gołata

Sesja 6
Statystyka ludności

Wyniki NSP 2021 a projekcje liczby ludności Polski

pobierz
23Tomasz Górecki, Sławomir Pioroński

Sesja 2
Statystyka matematyczna

Odległość geodezyjna w klasyfikacji wielowymiarowych szeregów czasowych

pobierz
24Małgorzata Górka

Sesja 26
Komunikacja i edukacja statystyczna

Usprawnienia w zakresie komunikowania statystyki na podstawie doświadczeń z cyklicznego briefingu z mediami Śniadanie ze statystyką

pobierz
25Jerzy Gruszka, Robert Chrabąszcz

Sesja 21
Komunikacja i edukacja statystyczna

Europejski system zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) – narzędzie monitorowania funkcjonowania systemu ochrony socjalnej

pobierz
26Grzegorz Gudaszewski, Dorota Szałtys

Sesja 6
Statystyka ludności

Budowa i ocena wykazu osobowo-adresowego wykorzystanego w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (NSP 2021)

pobierz
27Xuming He

Sesja plenarna

KEYNOTE SPEECH

Some Recent Developments on Expected Shortfall Regression

pobierz
28Jarosław Janecki

Sesja 3
Statystyka gospodarcza
Inflacja i oczekiwania inflacyjne

Zastosowanie miar entropii w analizie wyników badań ankietowych. Przykład badań ankietowych oczekiwań inflacyjnych w Polsce

pobierz
29Agnieszka Jankowska

Sesja 23
Statystyka gospodarcza

Analiza aktualnej sytuacji i przewidywanie trendów w sektorze rolnym na podstawie wyników badania koniunktury w gospodarstwach rolnych

pobierz
30Krystian Jaworski

Sesja 3
Statystyka gospodarcza
Inflacja i oczekiwania inflacyjne

Pomiar oczekiwań inflacyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

pobierz
31Leo Kim

Sesja 8
Big Data i dane statystyczne

The prospect of text-mining: Semantic network, machine learning, and generative AI

pobierz
32Leo Kim

Sesja 16
Sesja specjalna Wiadomości Statystycznych

Big data in official statistics

Use of Big Data sources in monitoring of socio-economic processes – case studies from Korea

pobierz
33Jacek Kocerka, Maciej Szczykutowicz

Sesja 9
Statystyka w statystyce publicznej

Rachunki finansowe – obraz finansowania gospodarki

pobierz
34Piotr Kokoszka

Sesja plenarna

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Detection and localization of changes in panels of random densities

pobierz
35Ewelina Konarska-Michalczyk

Sesja 26
Komunikacja i edukacja statystyczna

Employer Branding oraz wyzwania stojące przed pracodawcami w obliczu zmian społeczno-demograficznych oraz wrażliwości intelektualnej kapitału ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem służb statystyki publicznej

pobierz
36Katarzyna Kopczewska

Sesja 5
Analiza i klasyfikacja danych

From dots to the results: spatial quantitative methods for geo-located data

pobierz
37Tomasz Kopczewski, Julian Kocerka

Sesja 26
Komunikacja i edukacja statystyczna

Trollowanie w sieci – testowanie podatności różnych struktur sieciowych na dezinformację

pobierz
38Maria Kubara

Sesja 23
Statystyka gospodarcza

Connecting the urban technological scene: examining formal and informal networks within startup clusters

pobierz
39Partha Lahiri

Sesja plenarna

Sesja Jubileuszowa SiTns: 30th ANniversary & 100th Issue of SiT(ns)

KEYNOTE SPEECH

Statistical Data Integration with applications in nonprobability sampling and small area estimation

pobierz
40Partha Lahiri

Sesja plenarna

KEYNOTE SPEECH

Granular level estimation using multiple data sources

pobierz
41Paweł Lańduch, Magdalena Homenko, Katarzyna Buhłak

Sesja 12
Statystyka gospodarcza

Imputacja danych w krótkookresowym badaniu przedsiębiorstw

pobierz
42Piotr Łysoń

Sesja 19
Posiedzenie Naukowej Rady Statystycznej

Wyniki badań budżetów gospodarstw domowych

pobierz
43Jacek Maślankowski, Piet Daas

Sesja 16
Sesja specjalna Wiadomości Statystycznych

Big data in official statistics

Current challenges and possible solutions for the use of web data as a source for official statistics

pobierz
44Edyta Mazurek, Girul Agata

Sesja 22
Statystyka społeczna

Próba identyfikacji niezaspokojonych potrzeb w kontekście słabej sytuacji finansowej gospodarstw domowych

pobierz
45Andrzej Młodak, Tomasz Klimanek, Tomasz Józefowski

Sesja 24
Metoda reprezentacyjna i statystyka małych obszarów

Imputacja danych dotyczących wynagrodzeń w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności

pobierz
46Magdalena Mojsiewicz

Sesja 23
Statystyka gospodarcza

Wskaźniki deprecjacji oprogramowania

pobierz
47Olena Motuzka

Sesja 4
Polish-Ukrainian Cooperation and Support

Functioning of official statistics and (statistical) scientific life in Ukraine during the wartime

pobierz
48Dariusz Nowotnik

Sesja 10
Statystyka społeczna

Wykorzystanie danych administracyjnych w badaniu działalności placówek opieki nad dziećmi do lat 3

pobierz
49Włodzimierz Okrasa

Sesja 4
Polish-Ukrainian Cooperation and Support

The SiTns and Statistics of Ukraine Joint Special Issue: A new role for statistics

pobierz
50Włodzimierz Okrasa

Sesja plenarna

Sesja Jubileuszowa SiTns: 30th ANniversary & 100th Issue of SiT(ns)

Celebrating 30th Anniversary with the 100th Issue of SiT(ns): main theses of the G. Kalton’s Invited Paper

pobierz
51Tomasz Panek, Jan Kroszka, Jan Zwierzchowski

Sesja 22
Statystyka społeczna

Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową osób starszych: wnioski z badania SHARE

pobierz
52Tomasz Piasecki, Dawid Formella

Sesja 8
Big Data i dane statystyczne

Prace nad metodologią badania dochodów i warunków życia związane z realizacja projektu „Zmiany i ulepszenia metod imputacji i ważenia oraz wdrożenie nowych flag w polskim badaniu EU-SILC”

pobierz
53Dominika Rogalińska, Marek Pieniążek

Sesja 17
Statystyka regionalna

Transfer innowacji do statystyki publicznej. Nowe otwarcie

pobierz
54Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Sesja 4
Polish-Ukrainian Cooperation and Support

The voice of the international statistical community for the reconstruction of the war-damaged statistical systems

pobierz
55Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Sesja plenarna

Sesja Jubileuszowa SiTns: 30th ANniversary & 100th Issue of SiT(ns)

SITns as a scientific journal of the Polish Statistical Association and Statistics Poland, and as a platform for participation in international scientific life (Polish and world statistics)

pobierz
56Dominik Rozkrut, Michał Bis

Sesja 16
Sesja specjalna Wiadomości Statystycznych

Big data in official statistics

TranStat System – An intelligent system for the production of road and maritime transport statistics using Big Data sources and technology

pobierz
57Jakub Rybacki

Sesja 23
Statystyka gospodarcza

Application of hedonic methods to price changes of audio-visual equipment in Poland

pobierz
58Joanna Sanetra-Szeliga

Sesja 1
Statystyka społeczna

Indeks prorozwojowego potencjału kultury w mieście

pobierz
59Tomasz Sekuła, Katarzyna Jarębska

Sesja 10
Statystyka społeczna

Metodologia badań gospodarki społecznej na przykładzie badania Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe realizowanego na formularzach SOF-1 i SOF-4s

pobierz
60Oleksandr Shubalyi, Andrzej Miszczuk

Sesja 20
Statystyka regionalna

Ocena porównawcza wsparcia finansowego realizacji SDGs 2030 według kryteriów środowiskowych w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy

pobierz
61Joanna Skrzyńska

Sesja 1
Statystyka społeczna

Panel probabilistyczny – nowe narzędzie gromadzenia danych w badaniach społecznych

pobierz
62Łukasz Smaga, Marc Ditzhaus, Otto von Guericke

Sesja 2
Statystyka matematyczna

Testy dla wielowymiarowych współczynników zmienności w ogólnym modelu czynnikowym

pobierz
63Paweł Sobik

Sesja 9
Statystyka w statystyce publicznej

Samorząd terytorialny w badaniach statystyki publicznej

pobierz
64Paweł Strzelecki

Sesja 18
Analiza i klasyfikacja danych

Zastosowanie analizy sekwencji oraz dekompozycji APC do analizy danych retrospektywnych o pobycie imigrantów w Polsce

pobierz
65Paweł Strzelecki, Beata Dudek

Sesja 1
Statystyka społeczna

Badania ankietowe Polaków za granicą realizowane przez NBP – metodologia i praktyka

pobierz
66Piotr Sulewski

Sesja 11
Statystyka matematyczna

Rozszerzony rozkład o łatwo zmiennej kurtozie

pobierz
67Mirosław Szreder

Sesja 21
Komunikacja i edukacja statystyczna

Narracja w statystyce – w kierunku data storytelling

pobierz
68Marcin Szymkowiak, Mirosław Krzyśko, Waldemar Wołyński

Sesja 2
Statystyka matematyczna

Rozwój gospodarczy województw Polski w latach 2010-2021 w świetle analizy danych funkcjonalnych

pobierz
69Krzysztof Szymoniak-Książek

Sesja 24
Metoda reprezentacyjna i statystyka małych obszarów

Własności wybranych strategii estymacji wartości globalnej wykorzystujące sekwencyjne stałokosztowe schematy losowania

pobierz
70Dominik Śliwicki

Sesja 1
Statystyka społeczna

Jak zwiększać satysfakcję z pracy?

pobierz
71Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Salah Koubaa, Vytautas Nekrošius

Sesja 12
Statystyka gospodarcza

The role and importance of the fundamental strength indicator in economic analyses

pobierz
72Michał Urbas

Sesja 10
Statystyka społeczna

Badanie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, aktualny stan w kontekście zmian demograficzno-ekonomicznych

pobierz
73Stefaan Verhulst

Sesja plenarna

KEYNOTE SPEECH

Toward a New Era & Paradigm of Data Stewardship

pobierz
74Marek Walesiak, Grażyna Dehnel

Sesja 18
Analiza i klasyfikacja danych

Wizualizacja wyników porządkowania liniowego z wykorzystaniem skalowania wielowymiarowego – przegląd badań

pobierz
75Wojciech Wasilewski

Sesja 7
Statystyka ludności

Statystyka umieralności w oparciu o analizę wielu przyczyn zgonu. Nowy trend czy konieczność?

pobierz
76Jacek Wesołowski

Sesja 24
Metoda reprezentacyjna i statystyka małych obszarów

Rotation schemes and Chebyshev polynomials

pobierz
77Jacek Wesołowski, Robert Wieczorkowski, Wojciech Wójciak

Sesja 24
Metoda reprezentacyjna i statystyka małych obszarów

Optimal Sample Allocation Under Box Constraints. The RNABOX Algorithm.

pobierz
78Ewa Wędrowska, Małgorzata Szczepaniak, Joanna Muszyńska

Sesja 22
Statystyka społeczna

Klasa średnia w Polsce – zmiany w sytuacji finansowej i społeczno-demograficznej w latach 2013-2021

pobierz
79Katarzyna Widera, Marcin Związek

Sesja 15
Analiza i klasyfikacja danych

Zastosowanie klastra w obliczaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych dla danych pozyskiwanych metodą webscrapingu

pobierz
80Ewa Wilk, Małgorzata Krówczyńska

Sesja 13
Big Data i dane statystyczne

Rozpoznawanie dachów azbestowo-cementowych na zdjęciach lotniczych z wykorzystaniem splotowych sieci neuronowych

pobierz
81Sebastian Wójcik, Jarosław Napora, Agnieszka Giemza, Marek Cierpiał-Wolan

Sesja 15
Analiza i klasyfikacja danych

Pomiar nierówności w badaniach reprezentacyjnych z wykorzystaniem pakietu wINEQ

pobierz
82Wiktoria Wróblewska

Sesja 7
Statystyka ludności

Pomiar zdrowia osób starszych w badaniach społecznych: analiza na przykładzie badania SHARE i tablic trwania życia

pobierz
83Dorota Wyszkowska

Sesja 20
Statystyka regionalna

Stabilność finansów jednostek samorządu terytorialnego – analiza uwarunkowań i zagrożeń

pobierz
84Bohdan Wyżnikiewicz

Sesja 21
Komunikacja i edukacja statystyczna

Definicje w statystyce publicznej – pole do poprawy

pobierz
85Kateryna Zabarina, Codruța Mare

Sesja 17
Statystyka regionalna

Libraries` pre- and post-Covid-19 life in Poland - spatial approach

pobierz
86Olga Zajkowska, Katarzyna Saczuk

Sesja 9
Statystyka w statystyce publicznej

Co właściwie mierzymy? Zmiany w badaniach ankietowych a urlopy macierzyńskie

pobierz
87Tomasz Zegar

Sesja 26
Komunikacja i edukacja statystyczna

W interakcji z czytelnikiem

pobierz

Media patronage